Meet our Authors

Dr. Abidullah Ghazi 

Dr. Tasneema Ghazi

Abdullah A.Nadwi 

Dr. Abdullah al-Ahsan 

Dr. Assad N. Busool 

Aisha Lemu Sr.

Amal El Nagg Sr.

Aminah Ibrahim Sr.

Bushra Y. Ghazi Sr.

Prof. Fadel I. Abdallah

Guljan Rahman Sr.

Husain Abiba

Hafizah Iffaath Sr.

Hina Naseem Sr.

Hugh Talat Halman

Isa Mahoma Colon

Jasmin Zine Sr. 

Kathy Fannoun Sr.

Dr. Khalid M.Shaikh

Labiba Hassan Sr.

Lynda Soltana Sr.

Malik A.Majid 

Mildred El-Amin

Muhammed Haron

Mushtaqur Rahman

Noura Durkee Sr.

Nilofer Ali Sr.

Saba Ghazi Sr.

Sabrine Kiswani Sr.

Sahebzada Azmath 

Shaikh A.Yamani

Samir Biscevic

Sana Tayan Sr.

Suhaib H.Ghazi

Syed Bashir Ali

Syed Hashim Ali

Syed K.Moinul

Yasien Mohamed

Zainab Musleh Sr.